ITableEntriesSnapshot.Count Vlastnost

Definice

Počet položek v tomto snímku.

public:
 property int Count { int get(); };
public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrací objekt Int32.

Platí pro