DefaultTextViewOptions.ProduceScreenReaderFriendlyTextId Pole

Definice

Určuje, zda mají být nahrazeny znaky kódování a speciální symboly (například (,), {,} atd.) s jejich textovou reprezentací pro automatizované objekty, aby se pro čtečky obrazovky vytvořil popisný text.Whether or not to replace the coding characters and special symbols (such as (,),{,},etc.) with their textual representation for automated objects to produce friendly text for screen readers.

public: static initonly Microsoft::VisualStudio::Text::Editor::EditorOptionKey<bool> ProduceScreenReaderFriendlyTextId;
static initonly Microsoft::VisualStudio::Text::Editor::EditorOptionKey<bool> ProduceScreenReaderFriendlyTextId;
public static readonly Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.EditorOptionKey<bool> ProduceScreenReaderFriendlyTextId;
public static readonly Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.EditorOptionKey<bool>? ProduceScreenReaderFriendlyTextId;
 staticval mutable ProduceScreenReaderFriendlyTextId : Microsoft.VisualStudio.Text.Editor.EditorOptionKey<bool>
Public Shared ReadOnly ProduceScreenReaderFriendlyTextId As EditorOptionKey(Of Boolean) 

Hodnota pole

EditorOptionKey<Boolean>

Platí pro