ITextViewLine.LineBreakLength Vlastnost

Definice

Získá délku sekvence zalomení řádku (například "\r\n"), která se zobrazí na konci tohoto řádku.Gets the length of the line break sequence (for example, "\r\n") that appears at the end of this line.

public:
 property int LineBreakLength { int get(); };
public:
 property int LineBreakLength { int get(); };
public int LineBreakLength { get; }
member this.LineBreakLength : int
Public ReadOnly Property LineBreakLength As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Celé číslo v rozsahu [0.. 2].A integer in the range [0..2].

Poznámky

Pokud to ITextViewLine odpovídá řádku, který byl zalamován slovem, pak bude délka jeho konce řádku nulová.If this ITextViewLine corresponds to a line that was word-wrapped, then the length of its line break will be zero. Délka konce řádku bude pro poslední řádek ve vyrovnávací paměti také nula.The length of the line break will also be zero for the last line in the buffer.

Platí pro