Span.OverlapsWith(Span) Metoda

Definice

Určuje, zda se span Tento rozsah překrývá.Determines whether span overlaps this span. Dva rozsahy se považují za překrytí, pokud mají společné pozice a ani když nejsou prázdné.Two spans are considered to overlap if they have positions in common and neither is empty. Prázdné rozsahy se nepřekrývají s žádným jiným rozsahem.Empty spans do not overlap with any other span.

public:
 bool OverlapsWith(Microsoft::VisualStudio::Text::Span span);
public:
 bool OverlapsWith(Microsoft::VisualStudio::Text::Span span);
bool OverlapsWith(Microsoft::VisualStudio::Text::Span span);
public bool OverlapsWith (Microsoft.VisualStudio.Text.Span span);
member this.OverlapsWith : Microsoft.VisualStudio.Text.Span -> bool
Public Function OverlapsWith (span As Span) As Boolean

Parametry

span
Span

Rozsah, který má být zkontrolován.The span to check.

Návraty

Boolean

true , pokud se rozsahy překrývají, jinak false.true if the spans overlap, otherwise false.

Poznámky

Dva rozsahy se překrývají, pokud mají pozice společné, a ani to není prázdné.Two spans overlap if they have positions in common and neither is empty. Prázdné rozsahy se nepřekrývají s žádným jiným rozsahem.Empty spans do not overlap with any other span.

Platí pro