RegisterFormRegions.FormRegionNamesAndMessageClasses Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví pole ITaskItem objektů, které reprezentují názvy oblastí formuláře a třídy zpráv.Gets or sets an array of ITaskItem objects that represent the form region names and message classes.

[Microsoft.Build.Framework.Output]
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] FormRegionNamesAndMessageClasses { get; set; }

Hodnota vlastnosti

ITaskItem[]

Pole ITaskItem objektů, které reprezentují názvy oblastí formuláře a třídy zpráv.An array of ITaskItem objects that represent the form region names and message classes.

Atributy

Poznámky

ITaskItemObsahuje dvě části dat, na které odkazuje název:The ITaskItem contains two pieces of data that are referred to by name:

  1. FormRegionName, který ukládá název oblasti formuláře jako řetězec.FormRegionName, which stores the form region name as a string.

  2. MessageClasses, což je pole řetězců obsahující každou třídu zprávy jako samostatný prvek.MessageClasses, which is a string array that contains every message class as a separate element.

Platí pro