SerializationExtensions.ReadNullableUInt16(BinaryReader) Metoda

Definice

Přečte se UShort? Výsledkem readerReads a ushort? from reader

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::UInt16> ReadNullableUInt16(System::IO::BinaryReader ^ reader);
public static ushort? ReadNullableUInt16 (this System.IO.BinaryReader reader);
static member ReadNullableUInt16 : System.IO.BinaryReader -> Nullable<uint16>
<Extension()>
Public Function ReadNullableUInt16 (reader As BinaryReader) As Nullable(Of UShort)

Parametry

reader
BinaryReader

Čtenář, ze kterého se má čístThe reader to read from

Návraty

Nullable<UInt16>

Hodnota null není podepsaná.The nullable unsigned short.

Platí pro