UIThreadOperationExecutionOptions.Title Vlastnost

Definice

Název operace.Operation's title.

public:
 property System::String ^ Title { System::String ^ get(); };
public string Title { get; }
member this.Title : string
Public ReadOnly Property Title As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro