VCCodeAttribute.ExtenderCATID Vlastnost

Definice

Získá ID kategorie rozšiřujícího objektu (CATID) pro objekt.Gets the Extender category ID (CATID) for the object.

public:
 property System::String ^ ExtenderCATID { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ ExtenderCATID { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(14)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(14)]
[get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)]
public string ExtenderCATID { get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(14)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(14)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.ExtenderCATID : string
Public ReadOnly Property ExtenderCATID As String

Hodnota vlastnosti

String

ID zařízení.An Extender ID.

Atributy

Poznámky

Vrátí identifikátor GUID představující CATID objektu jako řetězec.Returns the GUID representing the CATID of the object as a string.

Poznámka

Identifikátor CATID je obvykle specifický pro implementaci objektu.The CATID is typically specific to an implementation of an object. Například Project.ExtenderCATID je rozdíl pro Visual Basic objekt projektu v porovnání s objektem Visual C++ projektu.For example, Project.ExtenderCATID is different for a Visual Basic project object compared to a Visual C++ project object.

Platí pro