VCCodeElement.EndPointOf[vsCMPart, vsCMWhere] Vlastnost

Definice

Vrátí koncový bod VCCodeElement objektu.

public:
 property EnvDTE::TextPoint ^ EndPointOf[EnvDTE::vsCMPart, Microsoft::VisualStudio::VCCodeModel::vsCMWhere] { EnvDTE::TextPoint ^ get(EnvDTE::vsCMPart Part, Microsoft::VisualStudio::VCCodeModel::vsCMWhere Where); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(551)]
public EnvDTE.TextPoint EndPointOf[EnvDTE.vsCMPart Part, Microsoft.VisualStudio.VCCodeModel.vsCMWhere Where = Microsoft.VisualStudio.VCCodeModel.vsCMWhere.vsCMWhereDefault] { [System.Runtime.InteropServices.DispId(551)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(551)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(551)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.EndPointOf(EnvDTE.vsCMPart * Microsoft.VisualStudio.VCCodeModel.vsCMWhere) : EnvDTE.TextPoint
Public ReadOnly Property EndPointOf(Part As vsCMPart, Optional Where As vsCMWhere = Microsoft.VisualStudio.VCCodeModel.vsCMWhere.vsCMWhereDefault) As TextPoint

Parametry

Part
vsCMPart

Povinná hodnota. vsCMPartHodnota určující, která část definice nebo deklarace má být použita (blok atributů, tělo a tak dále).

Where
vsCMWhere

Nepovinný parametr. vsCMWhereHodnota určující, zda TextPoint je objekt definicí nebo deklarací.

Hodnota vlastnosti

TextPoint

TextPointObjekt.

Atributy

Příklady

Tento příklad přidá komentář na konec deklarace elementu kódu.

Sub AddCommentAtEnd() 
  Dim vcElement As VCCodeElement 
  Dim vcElements As VCCodeElements 
  Dim textPoint As TextPoint 
  vcElements = DTE.Solution.Item(1).CodeModel.Classes 
  vcElement = vcElements.Item(1) 
  textPoint = vcElement.EndPointOf(vsCMPart.vsCMPartWhole) 
  textPoint.CreateEditPoint().Insert("/*Comment*/") 
End Sub 

Poznámky

EndPointOf[] Načte textové body s větší přesností než StartPoint vlastnost.

Informace o tom, jak zkompilovat a spustit tuto ukázku, naleznete v tématu How to: zkompiluje ukázkový kód pro Visual C++ rozšiřitelnost modelu kódu .

Platí pro