VCCodeElement.IsInjected Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda byl prvek kódu vložen pomocí atributu nebo rozšíření makra.

public:
 property bool IsInjected { bool get(); };
public:
 property bool IsInjected { bool get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(547)]
public bool IsInjected { [System.Runtime.InteropServices.DispId(547)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(547)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(547)>]
member this.IsInjected : bool
Public ReadOnly Property IsInjected As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud byl prvek kódu vložen pomocí atributu nebo rozšíření makra; v opačném případě false .

Atributy

Příklady

Tento příklad provede iteraci všech globálních VCCodeElement objektů v souboru a zobrazí názvy těchto objektů, které byly vloženy pomocí atributů nebo rozšíření makra.

Sub InjectedObjects() 
  Dim vcCM As VCCodeModel 
  Dim vcCodeElement As VCCodeElement 
  vcCM = DTE.Solution.Item(1).CodeModel 
  For Each vcCodeElement In vcCM.CodeElements 
    If (vcCodeElement.IsInjected) Then 
      MsgBox(vcCodeElement.Name + " was injected.") 
    End If 
  Next 
End Sub 

Poznámky

Informace o tom, jak zkompilovat a spustit tuto ukázku, naleznete v tématu How to: zkompiluje ukázkový kód pro Visual C++ rozšiřitelnost modelu kódu .

Platí pro