VCCodeInclude.Extender[String] Vlastnost

Definice

Získá požadovaný rozšiřující objekt, pokud je pro tento objekt k dispozici.

public:
 property System::Object ^ Extender[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ ExtenderName); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(13)]
public object Extender[string ExtenderName] { [System.Runtime.InteropServices.DispId(13)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(13)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(13)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Extender(string) : obj
Public ReadOnly Property Extender(ExtenderName As String) As Object

Parametry

ExtenderName
String

Povinná hodnota. Název rozšiřujícího objektu, který se má vrátit.

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt Extender.

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost vrátí Nothing nebo, null Pokud není k dispozici žádný objekt Extender.

CATID, který se používá pro získání zařízení, je dán ExtenderCATID vlastností objektu.

Platí pro