VCCodeNamespace.Children Vlastnost

Definice

Získá kolekci objektů obsažených v rámci této konstrukce kódu.

public:
 property EnvDTE::CodeElements ^ Children { EnvDTE::CodeElements ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(8)]
public EnvDTE.CodeElements Children { [System.Runtime.InteropServices.DispId(8)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(8)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(8)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.Children : EnvDTE.CodeElements
Public ReadOnly Property Children As CodeElements

Hodnota vlastnosti

CodeElements

CodeElementsKolekce.

Atributy

Poznámky

Pokud objekt nemá žádné podřízené položky, pak Nothing nebo null se vrátí.

Tato vlastnost je primárně používána Visual C++. Children Vrátí každý objekt, který může být vrácen z prvku kódu.

Chcete-li iterovat členy oboru názvů nebo typu (třída, struktura, rozhraní a tak dále), musíte zadat dotaz na rozhraní (QI) nebo přetypovat na CodeElement CodeNamespace a a potom použít Members vlastnost.

Children Vrátí kolekci všech souvisejících CodeElement objektů, na které lze odkazovat pomocí tohoto elementu kódu.

ChildrenVlastnost může vracet Nothing nebo null v závislosti na objektu a jazyku. Není nutné podporovat tuto podporu v aplikaci Visual Studio.

Platí pro