VCCodeNamespace.IsCodeType Vlastnost

Definice

Vrací hodnotu určující, zda CodeType lze objekt získat z tohoto objektu.

public:
 property bool IsCodeType { bool get(); };
public:
 property bool IsCodeType { bool get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(6)]
public bool IsCodeType { [System.Runtime.InteropServices.DispId(6)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(6)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(6)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.IsCodeType : bool
Public ReadOnly Property IsCodeType As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li CodeType objekt možné získat, jinak false .

Atributy

Poznámky

IsCodeType Vrátí, zda je prvek kódu typem kódu. Pokud je, můžete dotazovat rozhraní (QI) nebo ho přetypovat na CodeType objekt. To platí v případě Kind , že jsou EnvDTE.vsCMElement.vsCMElementClass , EnvDTE.vsCMElement.vsCMElementInterface , EnvDTE.vsCMElement.vsCMElementDelegate , EnvDTE.vsCMElement.vsCMElementStruct nebo EnvDTE.vsCMElement.vsCMElementEnum .

Platí pro