IVCBuildOptionsPage.BuildTiming Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli se mají do výstupního okna odesílat metadata časování sestavení.Gets or sets a value indicating whether build-timing metadata is sent to an output window.

public:
 property bool BuildTiming { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool BuildTiming { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(201)]
[get: System.Runtime.InteropServices.DispId(201)]
[set: System.Runtime.InteropServices.DispId(201)]
public bool BuildTiming { get; set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(201)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(201)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(201)>]
member this.BuildTiming : bool with get, set
Public Property BuildTiming As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je čas sestavení výstupem do okna výstupu; v opačném případě false .true if build time is output to an output window; otherwise, false.

Atributy

Platí pro