VCFile.CanMove(Object) Metoda

Definice

Vrátí, true zda lze soubor přesunout do zadaného umístění.Returns true if a file can be moved to the specified location.

public:
 bool CanMove(System::Object ^ Parent);
public:
 bool CanMove(Platform::Object ^ Parent);
bool CanMove(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & Parent);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(409)]
public bool CanMove (object Parent);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(409)>]
abstract member CanMove : obj -> bool
Public Function CanMove (Parent As Object) As Boolean

Parametry

Parent
Object

Povinná hodnota.Required. Složka nebo projekt, do kterého chcete přesunout soubor nebo složku.The folder or project into which you want to move the file or folder.

Návraty

Boolean

true Pokud se soubor dá přesunout do zadaného umístění; v opačném případě false .true if a file can be moved to the specified location; otherwise, false.

Atributy

Platí pro