VCResourceCompilerTool.toolName Vlastnost

Definice

Získá název zadaného nástroje.

public:
 property System::String ^ default { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ default { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(0)]
public string this { [System.Runtime.InteropServices.DispId(0)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(System.Runtime.InteropServices.TypeLibFuncFlags.FNonBrowsable)>]
member this.toolName : string
Default Public ReadOnly Property toolName As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec představující název zadaného nástroje.

Atributy

Platí pro