ProjectBuildEndEvent Třída

Definice

Událost aktivovaná při dokončení sestavování projektu

public ref class ProjectBuildEndEvent : EventArgs
public class ProjectBuildEndEvent : EventArgs
type ProjectBuildEndEvent = class
    inherit EventArgs
Public Class ProjectBuildEndEvent
Inherits EventArgs
Dědičnost
ProjectBuildEndEvent

Konstruktory

ProjectBuildEndEvent(String, BuildResult)

Inicializuje novou instanci ProjectBuildEndEvent třídy.

ProjectBuildEndEvent(String, String, BuildResult)

Inicializuje novou instanci ProjectBuildEndEvent třídy.

Vlastnosti

BuildConfiguration

Konfigurace sestavení pro tento projekt

ProjectMoniker

Moniker projektu (obvykle úplná cesta k souboru projektu)

Result

Výsledek sestavení

Platí pro