PowerModes Výčet

Definice

Definuje identifikátory pro události v režimu napájení hlášené operačním systémem.Defines identifiers for power mode events reported by the operating system.

public enum class PowerModes
public enum PowerModes
type PowerModes = 
Public Enum PowerModes
Dědičnost
PowerModes

Pole

Resume 1

Operační systém bude pokračovat z pozastaveného stavu.The operating system is about to resume from a suspended state.

StatusChange 2

Operační systém vyvolal událost oznámení o stavu režimu napájení.A power mode status notification event has been raised by the operating system. To může znamenat slabý nebo zpoplatněný baterii, přechod mezi napájením z elektrické sítě a baterií nebo jinou změnou stavu zdroje napájení systému.This might indicate a weak or charging battery, a transition between AC power and battery, or another change in the status of the system power supply.

Suspend 3

Operační systém bude pozastaven.The operating system is about to be suspended.

Poznámky

Tento výčet definuje identifikátory, které reprezentují typy změn nebo událostí v režimu napájení.This enumeration defines identifiers that represent types of power mode changes or events. Hodnoty tohoto výčtu jsou používány PowerModeChangedEventArgs k označení typu PowerModeChanged události.The values of this enumeration are used by a PowerModeChangedEventArgs to indicate the type of a PowerModeChanged event.

Platí pro

Viz také