SessionEndingEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje SessionEnding událost z operačního systému.Represents the method that will handle the SessionEnding event from the operating system.

public delegate void SessionEndingEventHandler(System::Object ^ sender, SessionEndingEventArgs ^ e);
public delegate void SessionEndingEventHandler(object sender, SessionEndingEventArgs e);
type SessionEndingEventHandler = delegate of obj * SessionEndingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub SessionEndingEventHandler(sender As Object, e As SessionEndingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event. Pokud je tato událost vyvolána SystemEvents třídou, je tento objekt vždy null .When this event is raised by the SystemEvents class, this object is always null.

e
SessionEndingEventArgs

Obsahující SessionEndingEventArgs data události.A SessionEndingEventArgs that contains the event data.

Poznámky

Při vytváření SessionEndingEventHandler delegáta identifikujete metodu, která událost zpracuje.When you create a SessionEndingEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Chcete-li přidružit událost k metodě zpracování událostí, přidejte do události instanci delegáta.To associate the event with your event-handling method, add an instance of the delegate to the event. Metoda zpracování událostí je volána vždy, když dojde k události, Pokud neodeberete delegáta.The event-handling method is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také