Action<T1,T2> Action<T1,T2> Action<T1,T2> Action<T1,T2> Delegate

Definice

Zapouzdřuje metodu, která má dva parametry a nevrací hodnotu.Encapsulates a method that has two parameters and does not return a value.

generic <typename T1, typename T2>
public delegate void Action(T1 arg1, T2 arg2);
public delegate void Action<in T1,in T2>(T1 arg1, T2 arg2);
type Action<'T1, 'T2> = delegate of 'T1 * 'T2 -> unit
Public Delegate Sub Action(Of In T1, In T2)(arg1 As T1, arg2 As T2)

Parametry typu

T1

Typ prvního parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the first parameter of the method that this delegate encapsulates.

T2

Typ druhého parametru metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The type of the second parameter of the method that this delegate encapsulates.

Parametry

arg1

První parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The first parameter of the method that this delegate encapsulates.

arg2

Druhý parametr metody, kterou tento delegát zapouzdřuje.The second parameter of the method that this delegate encapsulates.

Dědičnost
Action<T1,T2>Action<T1,T2>Action<T1,T2>Action<T1,T2>

Poznámky

Action<T1,T2> Delegáta můžete použít k předání metody jako parametru bez explicitního deklarování vlastního delegáta.You can use the Action<T1,T2> delegate to pass a method as a parameter without explicitly declaring a custom delegate. Zapouzdřená metoda musí odpovídat podpisu metody, která je definována tímto delegátem.The encapsulated method must correspond to the method signature that is defined by this delegate. To znamená, že zapouzdřená metoda musí mít dva parametry, které jsou do ní předány hodnotou a nesmí vracet hodnotu.This means that the encapsulated method must have two parameters that are both passed to it by value, and it must not return a value. (V C#nástroji musí metoda vracet void.(In C#, the method must return void. V Visual Basic musí být definován pomocí Sub...End SubIn Visual Basic, it must be defined by the SubEnd Sub Contains.construct. Může to být také metoda, která vrací hodnotu, která je ignorována.) Obvykle se tato metoda používá k provedení operace.It can also be a method that returns a value that is ignored.) Typically, such a method is used to perform an operation.

Poznámka

Chcete-li odkazovat na metodu, která má dva parametry a vrací hodnotu, použijte Func<T1,T2,TResult> místo toho obecného delegáta.To reference a method that has two parameters and returns a value, use the generic Func<T1,T2,TResult> delegate instead.

Když použijete Action<T1,T2> delegáta, nemusíte explicitně definovat delegáta, který zapouzdřuje metodu se dvěma parametry.When you use the Action<T1,T2> delegate, you do not have to explicitly define a delegate that encapsulates a method with two parameters. Například následující kód explicitně deklaruje delegáta s názvem ConcatStrings.For example, the following code explicitly declares a delegate named ConcatStrings. Pak přiřadí odkaz na jednu ze dvou metod do své instance delegáta.It then assigns a reference to either of two methods to its delegate instance. Jedna metoda zapisuje do konzoly dva řetězce; druhý zapíše dva řetězce do souboru.One method writes two strings to the console; the second writes two strings to a file.

using System;
using System.IO;

delegate void ConcatStrings(string string1, string string2);

public class TestDelegate
{
  public static void Main()
  {
   string message1 = "The first line of a message.";
   string message2 = "The second line of a message.";
   ConcatStrings concat;
   
   if (Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1)
     concat = WriteToFile;
   else
     concat = WriteToConsole;
     
   concat(message1, message2);
  }
 
  private static void WriteToConsole(string string1, string string2)
  {
   Console.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);      
  }

  private static void WriteToFile(string string1, string string2)
  {
   StreamWriter writer = null; 
   try
   {
     writer = new StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs()[1], false);
     writer.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);
   }
   catch
   {
     Console.WriteLine("File write operation failed...");
   }
   finally
   {
     if (writer != null) writer.Close();
   }   
  }
}
Imports System.IO

Delegate Sub ConcatStrings(string1 As String, string2 As String)

Module TestDelegate
  Public Sub Main()
   
   Dim message1 As String = "The first line of a message."
   Dim message2 As String = "The second line of a message."
   Dim concat As ConcatStrings
   
   If Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1 Then
     concat = AddressOf WriteToFile
   Else
     concat = AddressOf WriteToConsole
   End If  
   concat(message1, message2)     
  End Sub
  
  Private Sub WriteToConsole(string1 As String, string2 As String)
   Console.WriteLine("{0}{1}{2}", string1, vbCrLf, string2)
  End Sub
  
  Private Sub WriteToFile(string1 As String, string2 As String)
   Dim writer As StreamWriter = Nothing 
   Try
     writer = New StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs(1), False)
     writer.WriteLine("{0}{1}{2}", string1, vbCrLf, string2)
   Catch
     Console.WriteLine("File write operation failed...")
   Finally
     If writer IsNot Nothing Then writer.Close
   End Try   
  End Sub
End Module

Následující příklad zjednodušuje tento kód vytvořením instance Action<T1,T2> delegáta místo explicitního definování nového delegáta a přiřazením pojmenované metody k němu.The following example simplifies this code by instantiating the Action<T1,T2> delegate instead of explicitly defining a new delegate and assigning a named method to it.

using System;
using System.IO;

public class TestAction2
{
  public static void Main()
  {
   string message1 = "The first line of a message.";
   string message2 = "The second line of a message.";
   Action<string, string> concat;
   
   if (Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1)
     concat = WriteToFile;
   else
     concat = WriteToConsole;
     
   concat(message1, message2);
  }
 
  private static void WriteToConsole(string string1, string string2)
  {
   Console.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);      
  }

  private static void WriteToFile(string string1, string string2)
  {
   StreamWriter writer = null; 
   try
   {
     writer = new StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs()[1], false);
     writer.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);
   }
   catch
   {
     Console.WriteLine("File write operation failed...");
   }
   finally
   {
     if (writer != null) writer.Close();
   }   
  }
}
Imports System.IO

Module TestAction2
  Public Sub Main()
   
   Dim message1 As String = "The first line of a message."
   Dim message2 As String = "The second line of a message."
   Dim concat As Action(Of String, String)
   
   If Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1 Then
     concat = AddressOf WriteToFile
   Else
     concat = AddressOf WriteToConsole
   End If  
   concat(message1, message2)     
  End Sub
  
  Private Sub WriteToConsole(string1 As String, string2 As String)
   Console.WriteLine("{0}{1}{2}", string1, vbCrLf, string2)
  End Sub
  
  Private Sub WriteToFile(string1 As String, string2 As String)
   Dim writer As StreamWriter = Nothing 
   Try
     writer = New StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs(1), False)
     writer.WriteLine("{0}{1}{2}", string1, vbCrLf, string2)
   Catch
     Console.WriteLine("File write operation failed...")
   Finally
     If writer IsNot Nothing Then writer.Close
   End Try   
  End Sub
End Module

Můžete také použít Action<T1,T2> delegáta s anonymními metodami C#v, jak ukazuje následující příklad.You can also use the Action<T1,T2> delegate with anonymous methods in C#, as the following example illustrates. (Úvod do anonymních metod naleznete v tématu Anonymous Methods.)(For an introduction to anonymous methods, see Anonymous Methods.)

using System;
using System.IO;

public class TestAnonymousMethod
{
  public static void Main()
  {
   string message1 = "The first line of a message.";
   string message2 = "The second line of a message.";
   Action<string, string> concat;
   
   if (Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1)
     concat = delegate(string s1, string s2) { WriteToFile(s1, s2); };
   else
     concat = delegate(string s1, string s2) { WriteToConsole(s1, s2);} ;
     
   concat(message1, message2);
  }
 
  private static void WriteToConsole(string string1, string string2)
  {
   Console.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);      
  }

  private static void WriteToFile(string string1, string string2)
  {
   StreamWriter writer = null; 
   try
   {
     writer = new StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs()[1], false);
     writer.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);
   }
   catch
   {
     Console.WriteLine("File write operation failed...");
   }
   finally
   {
     if (writer != null) writer.Close();
   }   
  }
}

Lambda výraz Action<T1,T2> můžete také přiřadit instanci delegáta, jak ukazuje následující příklad.You can also assign a lambda expression to an Action<T1,T2> delegate instance, as the following example illustrates. (Úvod do výrazů lambda naleznete v tématu lambda Expressions.)(For an introduction to lambda expressions, see Lambda Expressions.)

using System;
using System.IO;

public class TestLambdaExpression
{
  public static void Main()
  {
   string message1 = "The first line of a message.";
   string message2 = "The second line of a message.";
   Action<string, string> concat;
   
   if (Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1)
     concat = (s1, s2) => WriteToFile(s1, s2);
   else
     concat = (s1, s2) => WriteToConsole(s1, s2);
     
   concat(message1, message2);
  }
 
  private static void WriteToConsole(string string1, string string2)
  {
   Console.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);      
  }

  private static void WriteToFile(string string1, string string2)
  {
   StreamWriter writer = null; 
   try
   {
     writer = new StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs()[1], false);
     writer.WriteLine("{0}\n{1}", string1, string2);
   }
   catch
   {
     Console.WriteLine("File write operation failed...");
   }
   finally
   {
     if (writer != null) writer.Close();
   }   
  }
}
Imports System.IO

Public Module TestLambdaExpression

  Public Sub Main()
   Dim message1 As String = "The first line of a message."
   Dim message2 As String = "The second line of a message."
   Dim concat As Action(Of String, String)
   
   If Environment.GetCommandLineArgs().Length > 1 Then
     concat = Sub(s1, s2) WriteToFile(s1, s2)
   Else
     concat = Sub(s1, s2) WriteToConsole(s1, s2)
   End If
     
   concat(message1, message2)
  End Sub
 
  Private Function WriteToConsole(string1 As String, string2 As String) As Integer
   Dim message As String = String.Format("{0}{1}{2}", string1, vbCrLf, string2)
   Console.WriteLine(message)
   Return message.Length
  End Function

  Private Function WriteToFile(string1 As String, string2 As String) As Integer
   Dim writer As StreamWriter = Nothing 
   Dim message As String = String.Format("{0}{1}{2}", string1, vbCrLf, string2)
   Dim charsWritten As Integer
   Try
     writer = New StreamWriter(Environment.GetCommandLineArgs()(1), False)
     writer.WriteLine(message)
   Catch
     Console.WriteLine("File write operation failed...")
   Finally
     If writer IsNot Nothing Then 
      writer.Close()
      charsWritten = message.Length
     Else
      charsWritten = 0
     End If
   End Try   
   Return charsWritten
  End Function
End Module

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate) GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také