ModelEditingScope.OnComplete Metoda

Definice

Provede aktuální dokončení oboru úprav.Performs the actual complete of the editing scope.

protected:
 abstract void OnComplete();
protected abstract void OnComplete ();
abstract member OnComplete : unit -> unit
Protected MustOverride Sub OnComplete ()

Platí pro