ModelItem.Attributes Vlastnost

Definice

Získá atributy deklarované u této položky.Gets the attributes declared on this item.

public:
 abstract property System::ComponentModel::AttributeCollection ^ Attributes { System::ComponentModel::AttributeCollection ^ get(); };
public abstract System.ComponentModel.AttributeCollection Attributes { get; }
member this.Attributes : System.ComponentModel.AttributeCollection
Public MustOverride ReadOnly Property Attributes As AttributeCollection

Hodnota vlastnosti

AttributeCollection

Kolekce obsahující atributy položkyA collection that contains the attributes of the item.

Platí pro