ModelItem.Content Vlastnost

Definice

Získá ContentPropertyAttribute položku nebo null .Gets the ContentPropertyAttribute of the item, or null.

public:
 abstract property System::Activities::Presentation::Model::ModelProperty ^ Content { System::Activities::Presentation::Model::ModelProperty ^ get(); };
public abstract System.Activities.Presentation.Model.ModelProperty Content { get; }
member this.Content : System.Activities.Presentation.Model.ModelProperty
Public MustOverride ReadOnly Property Content As ModelProperty

Hodnota vlastnosti

ModelProperty

ContentPropertyAttributePoložka položky jako ModelProperty .The ContentPropertyAttribute of the item as a ModelProperty. Pokud ContentPropertyAttribute není deklarováno pomocí ItemType této položky, Content vrátí null .If the ContentPropertyAttribute is not declared by the ItemType of this item, Content returns null.

Platí pro