ModelItemDictionary.Contains(KeyValuePair<ModelItem,ModelItem>) Metoda

Definice

Určuje, zda slovník obsahuje danou dvojici klíč/hodnota.Determines whether the dictionary contains the given key/value pair.

protected:
 virtual bool Contains(System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^, System::Activities::Presentation::Model::ModelItem ^> item);
protected virtual bool Contains (System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem,System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> item);
abstract member Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem, System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> -> bool
override this.Contains : System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.Activities.Presentation.Model.ModelItem, System.Activities.Presentation.Model.ModelItem> -> bool
Protected Overridable Function Contains (item As KeyValuePair(Of ModelItem, ModelItem)) As Boolean

Parametry

item
KeyValuePair<ModelItem,ModelItem>

Dvojice klíč/hodnota, kterou chcete najít.The key/value pair to find.

Návraty

Boolean

true Pokud slovník obsahuje danou dvojici klíč/hodnota; v opačném případě false .true if the dictionary contains the given key/value pair; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro