ModelItemDictionary.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Určuje, zda je slovník pevná velikost.Determines whether the dictionary is a fixed size.

protected:
 virtual property bool IsFixedSize { bool get(); };
protected virtual bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Protected Overridable ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je slovník pevná velikost; v opačném případě false .true if the dictionary is a fixed size; otherwise, false. Výchozí implementace vrátí, true Pokud je slovník určen jen pro čtení.The default implementation returns true if the dictionary is read-only.

Platí pro