ModelItemDictionary.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je přístup ke slovníku synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value that indicates whether access to the dictionary is synchronized (thread safe).

protected:
 virtual property bool IsSynchronized { bool get(); };
protected virtual bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Protected Overridable ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je přístup ke slovníku synchronizovaný (bezpečné pro přístup z více vláken); v opačném případě false .true if access to the dictionary is synchronized (thread safe); otherwise, false. Výchozí implementace se vrátí false .The default implementation returns false.

Platí pro