ModelItemDictionary.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k této kolekci.Gets an object that can be used to synchronize access to this collection.

protected:
 virtual property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
protected virtual object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Protected Overridable ReadOnly Property SyncRoot As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Vrací objekt Object.Returns Object.

Poznámky

Výchozí implementace vrátí "This".The default implementation returns "this."

Platí pro