ModelItemDictionary.ICollection.SyncRoot Vlastnost

Definice

Získává objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu k ICollection .An object that can be used to synchronize access to the ICollection.

Implementuje

Platí pro