ToolCreatedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje ToolCreated událost pro znovu hostující sadu nástrojů.Represents the method that will handle the ToolCreated event for the rehosted toolbox.

public delegate void ToolCreatedEventHandler(System::Object ^ sender, ToolCreatedEventArgs ^ e);
public delegate void ToolCreatedEventHandler(object sender, ToolCreatedEventArgs e);
type ToolCreatedEventHandler = delegate of obj * ToolCreatedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ToolCreatedEventHandler(sender As Object, e As ToolCreatedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události vytvořené nástrojemThe source of the tool created event.

e
ToolCreatedEventArgs

Obsahující ToolCreatedEventArgs data pro událost vytvořenou nástrojem.The ToolCreatedEventArgs that contains data for the tool created event.

Poznámky

Představuje podpis metody delegáta pro událost vytvořenou nástrojem.Represents a delegate's method signature for the tool created event.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro