TypePresenter.TypeChangedEvent Pole

Definice

Pole identifikátoru vlastnosti závislosti, které určuje, zda byl typ součásti změněn.Dependency property identifier field that designates whether the component type has changed.

public: static initonly System::Windows::RoutedEvent ^ TypeChangedEvent;
public static readonly System.Windows.RoutedEvent TypeChangedEvent;
 staticval mutable TypeChangedEvent : System.Windows.RoutedEvent
Public Shared ReadOnly TypeChangedEvent As RoutedEvent 

Hodnota pole

RoutedEvent

Platí pro