AppDomainSetup.DisallowPublisherPolicy Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda <je oddíl publisherPolicy> konfiguračního souboru použit pro doménu aplikace.

public:
 property bool DisallowPublisherPolicy { bool get(); void set(bool value); };
public bool DisallowPublisherPolicy { get; set; }
member this.DisallowPublisherPolicy : bool with get, set
Public Property DisallowPublisherPolicy As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true<publisherPolicy> pokud je část konfiguračního souboru pro doménu aplikace ignorována; false pokud je deklarovaná zásada vydavatele dodržena.

Poznámky

Vlastnost DisallowPublisherPolicy se konkrétně vztahuje na webovou aplikaci, která je načtena místně. Pomocí této vlastnosti můžete zabránit škodlivému pokusu o spuštění nebezpečné webové aplikace v nouzovém režimu.

Další informace o obejití zásad vydavatele najdete v tématu Přesměrování verzí sestavení . Další informace o nouzovém režimu najdete v části Zkoumání konfiguračních souborů v tématu Jak modul runtime vyhledá sestavení .

Platí pro