Array.ConvertAll<TInput,TOutput>(TInput[], Converter<TInput,TOutput>) Method

Definition

Převede pole jednoho typu na pole jiného typu.Converts an array of one type to an array of another type.

public:
generic <typename TInput, typename TOutput>
 static cli::array <TOutput> ^ ConvertAll(cli::array <TInput> ^ array, Converter<TInput, TOutput> ^ converter);
public static TOutput[] ConvertAll<TInput,TOutput> (TInput[] array, Converter<TInput,TOutput> converter);
static member ConvertAll : 'Input[] * Converter<'Input, 'Output> -> 'Output[]
Public Shared Function ConvertAll(Of TInput, TOutput) (array As TInput(), converter As Converter(Of TInput, TOutput)) As TOutput()

Type Parameters

TInput

Typ prvků zdrojového pole.The type of the elements of the source array.

TOutput

Typ prvků cílového pole.The type of the elements of the target array.

Parameters

array
TInput[]

Jednorozměrné Array založené na nule pro převod na cílový typ.The one-dimensional, zero-based Array to convert to a target type.

converter
Converter<TInput,TOutput>

Converter<TInput,TOutput>, který převede každý prvek z jednoho typu na jiný typ.A Converter<TInput,TOutput> that converts each element from one type to another type.

Returns

TOutput[]

Pole cílového typu obsahujícího převedené elementy ze zdrojového pole.An array of the target type containing the converted elements from the source array.

Exceptions

array je null.array is null.

-nebo--or- converter je null.converter is null.

Examples

Následující příklad kódu definuje metodu s názvem PointFToPoint, která převádí PointF strukturu na strukturu Point.The following code example defines a method named PointFToPoint that converts a PointF structure to a Point structure. Příklad následně vytvoří pole struktur PointF, vytvoří Converter<PointF, Point> delegát (Converter(Of PointF, Point) v Visual Basic), který představuje metodu PointFToPoint a předá delegáta metodě ConvertAll.The example then creates an array of PointF structures, creates a Converter<PointF, Point> delegate (Converter(Of PointF, Point) in Visual Basic) to represent the PointFToPoint method, and passes the delegate to the ConvertAll method. Metoda ConvertAll předá jednotlivé prvky vstupní seznam do metody PointFToPoint a převede převedené prvky do nového seznamu Point struktur.The ConvertAll method passes each element of the input list to the PointFToPoint method and puts the converted elements into a new list of Point structures. Zobrazí se oba seznamy.Both lists are displayed.

#using <System.Drawing.dll>

using namespace System;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::Collections::Generic;

Point PointFToPoint(PointF pf)
{
  return Point((int) pf.X, (int) pf.Y);
};

void main()
{
  // Create an array of PointF objects.
  array<PointF>^ apf = {
    PointF(27.8F, 32.62F),
    PointF(99.3F, 147.273F),
    PointF(7.5F, 1412.2F) };


  // Display each element in the PointF array.
  Console::WriteLine();
  for each(PointF p in apf)
  {
    Console::WriteLine(p);
  }

  // Convert each PointF element to a Point object.
  array<Point>^ ap = 
    Array::ConvertAll(apf, 
      gcnew Converter<PointF, Point>(PointFToPoint)
    );

  // Display each element in the Point array.
  Console::WriteLine();
  for each(Point p in ap)
  {
    Console::WriteLine(p);
  }
}

/* This code example produces the following output:

{X=27.8, Y=32.62}
{X=99.3, Y=147.273}
{X=7.5, Y=1412.2}

{X=27,Y=32}
{X=99,Y=147}
{X=7,Y=1412}
 */
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create an array of PointF objects.
    PointF[] apf = {
      new PointF(27.8F, 32.62F),
      new PointF(99.3F, 147.273F),
      new PointF(7.5F, 1412.2F) };

    // Display each element in the PointF array.
    Console.WriteLine();
    foreach( PointF p in apf )
      Console.WriteLine(p);

    // Convert each PointF element to a Point object.
    Point[] ap = Array.ConvertAll(apf,
      new Converter<PointF, Point>(PointFToPoint));

    // Display each element in the Point array.
    Console.WriteLine();
    foreach( Point p in ap )
    {
      Console.WriteLine(p);
    }
  }

  public static Point PointFToPoint(PointF pf)
  {
    return new Point(((int) pf.X), ((int) pf.Y));
  }
}

/* This code example produces the following output:

{X=27.8, Y=32.62}
{X=99.3, Y=147.273}
{X=7.5, Y=1412.2}

{X=27,Y=32}
{X=99,Y=147}
{X=7,Y=1412}
 */
Imports System.Drawing
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    ' Create an array of PointF objects.
    Dim apf() As PointF = { _
      New PointF(27.8, 32.62), _
      New PointF(99.3, 147.273), _
      New PointF(7.5, 1412.2) }

    ' Display each element in the PointF array.
    Console.WriteLine()
    For Each p As PointF In apf
      Console.WriteLine(p)
    Next
    
    ' Convert each PointF element to a Point object.
    Dim ap() As Point = Array.ConvertAll(apf, _
      New Converter(Of PointF, Point)(AddressOf PointFToPoint))

    ' Display each element in the Point array.
    Console.WriteLine()
    For Each p As Point In ap
      Console.WriteLine(p)
    Next
  End Sub

  Public Shared Function PointFToPoint(ByVal pf As PointF) _
    As Point

    Return New Point(CInt(pf.X), CInt(pf.Y))
  End Function
End Class
' The example produces the following output:
'    {X=27.8, Y=32.62}
'    {X=99.3, Y=147.273}
'    {X=7.5, Y=1412.2}
'    
'    {X=28,Y=33}
'    {X=99,Y=147}
'    {X=8,Y=1412}

Remarks

Converter<TInput,TOutput> je delegát metody, která převede objekt na cílový typ.The Converter<TInput,TOutput> is a delegate to a method that converts an object to the target type. Prvky array jsou jednotlivě předány do Converter<TInput,TOutput>a převedené prvky jsou uloženy v novém poli.The elements of array are individually passed to the Converter<TInput,TOutput>, and the converted elements are saved in the new array.

Zdrojový array zůstane beze změny.The source array remains unchanged.

Tato metoda je operace O (n), kde n je Length array.This method is an O(n) operation, where n is the Length of array.

Applies to

See also