Array.ForEach<T>(T[], Action<T>) Metoda

Definice

Provede zadanou akci pro každý prvek určeného pole.Performs the specified action on each element of the specified array.

public:
generic <typename T>
 static void ForEach(cli::array <T> ^ array, Action<T> ^ action);
public static void ForEach<T> (T[] array, Action<T> action);
static member ForEach : 'T[] * Action<'T> -> unit
Public Shared Sub ForEach(Of T) (array As T(), action As Action(Of T))

Parametry typu

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parametry

array
T[]

Jednorozměrné Array založený na nule, na jejichž prvcích má být akce provedena.The one-dimensional, zero-based Array on whose elements the action is to be performed.

action
Action<T>

Action<T>, který se má provést u každého prvku arrayThe Action<T> to perform on each element of array.

Výjimky

array je null.array is null.

-nebo--or- action je null.action is null.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít ForEach k zobrazení čtverců každého prvku v celočíselném poli.The following example shows how to use ForEach to display the squares of each element in an integer array.

using namespace System;

public ref class SamplesArray
{
public:
  static void Main()
  {
    // create a three element array of integers
    array<int>^ intArray = gcnew array<int> {2, 3, 4};

    // set a delegate for the ShowSquares method
    Action<int>^ action = gcnew Action<int>(ShowSquares);

    Array::ForEach(intArray, action);
  }

private:
  static void ShowSquares(int val)
  {
    Console::WriteLine("{0:d} squared = {1:d}", val, val*val);
  }
};

int main()
{
  SamplesArray::Main();
}

/*
This code produces the following output:

2 squared = 4
3 squared = 9
4 squared = 16
*/

using System;

public class SamplesArray
{
  public static void Main()
  {
    // create a three element array of integers
    int[] intArray = new int[] {2, 3, 4};

    // set a delegate for the ShowSquares method
    Action<int> action = new Action<int>(ShowSquares);

    Array.ForEach(intArray, action);
  }

  private static void ShowSquares(int val)
  {
    Console.WriteLine("{0:d} squared = {1:d}", val, val*val);
  }
}

/*
This code produces the following output:

2 squared = 4
3 squared = 9
4 squared = 16
*/

Public Class SamplesArray
  Public Shared Sub Main()
    ' create a three element array of integers
    Dim intArray() As Integer = New Integer() {2, 3, 4}

    ' set a delegate for the ShowSquares method
    Dim action As New Action(Of Integer)(AddressOf ShowSquares)

    Array.ForEach(intArray, action)
  End Sub

  Private Shared Sub ShowSquares(val As Integer)
    Console.WriteLine("{0:d} squared = {1:d}", val, val*val)
  End Sub
End Class

' This code produces the following output:
'
' 2 squared = 4
' 3 squared = 9
' 4 squared = 16

Poznámky

Action<T> je delegát pro metodu, která provádí akci u objektu, který je předán do něj.The Action<T> is a delegate to a method that performs an action on the object passed to it. Prvky array jsou jednotlivě předány do Action<T>.The elements of array are individually passed to the Action<T>.

Tato metoda je operace O (n), kde n je Length array.This method is an O(n) operation, where n is the Length of array.

Platí pro

Viz také