Array.Initialize Metoda

Definice

Inicializuje všechny prvky typu hodnoty Array voláním konstruktoru bez parametrů typu hodnoty.Initializes every element of the value-type Array by calling the parameterless constructor of the value type.

public:
 void Initialize();
public void Initialize ();
member this.Initialize : unit -> unit
Public Sub Initialize ()

Poznámky

Tato metoda je navržena tak, aby podporovala kompilátory, které podporují pole hodnot typu. Většina uživatelů tuto metodu nepotřebuje.This method is designed to help compilers support value-type arrays; most users do not need this method. Nesmí se používat pro pole typu odkazu.It must not be used on reference-type arrays.

Pokud Array není typ hodnoty Array nebo pokud typ hodnoty nemá konstruktor bez parametrů, nedojde ke Array změně.If the Array is not a value-type Array or if the value type does not have a parameterless constructor, the Array is not modified.

Typ hodnoty Array může mít jakékoli dolní meze a libovolný počet rozměrů.The value-type Array can have any lower bound and any number of dimensions.

Tato metoda je operace O ( n ), kde n je Length .This method is an O(n) operation, where n is Length.

Upozornění

Tuto metodu lze použít pouze pro typy hodnot, které mají konstruktory. typy hodnot, které jsou nativní pro C#, však nemají konstruktory.You can use this method only on value types that have constructors; however, value types that are native to C# do not have constructors.

Platí pro