Array.IList.Clear Method

Definition

Odebere všechny položky z IList.Removes all items from the IList.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implements

Exceptions

IList je jen pro čtení.The IList is read-only.

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Array přetypována na rozhraní IList.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Applies to