Array.IList.IndexOf(Object) Method

Definition

Určuje index určité položky v IList.Determines the index of a specific item in the IList.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parameters

value
Object

Objekt, který se má vyhledat v aktuálním seznamu.The object to locate in the current list.

Returns

Int32

Index hodnoty, pokud je v seznamu nalezen; v opačném případě-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implements

Remarks

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Array přetypována na rozhraní IList.It can be used only when the Array instance is cast to an IList interface.

Applies to