ArraySegment<T>.Enumerator.Current Vlastnost

Definice

Získá odkaz na položku na aktuální pozici čítače výčtu.Gets a reference to the item at the current position of the enumerator.

public:
 property T Current { T get(); };
public T Current { get; }
member this.Current : 'T
Public ReadOnly Property Current As T

Hodnota vlastnosti

T

Prvek na ArraySegment<T> aktuální pozici čítače výčtu.The element of the ArraySegment<T> at the current position of the enumerator.

Implementuje

Poznámky

Current není definováno v jedné z následujících podmínek:Current is undefined under either of the following conditions:

  • Ihned po vytvoření enumerátoru je enumerátor umístěn před prvním prvkem v segmentu Array.Immediately after the enumerator is created, the enumerator is positioned before the first element in the array segment. MoveNext musí být volána, aby bylo možné před čtením hodnoty prvku přesměrovat enumerátor na první prvek segmentu pole Current .MoveNext must be called to advance the enumerator to the first element of the array segment before reading the value of Current.

  • Poslední volání MoveNext vráceno false , které označuje konec segmentu pole.The last call to MoveNext returned false, which indicates the end of the array segment.

Current vrací stejnou hodnotu, dokud MoveNext není volána.Current returns the same value until MoveNext is called. MoveNext nastaví Current na další položku v segmentu Array.MoveNext sets Current to the next item in the array segment.

Platí pro