AttributeUsageAttribute Třída

Definice

Určuje použití jiné třídy atributů.Specifies the usage of another attribute class. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class AttributeUsageAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, Inherited=true)]
public sealed class AttributeUsageAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, Inherited=true)]
[System.Serializable]
public sealed class AttributeUsageAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, Inherited=true)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class AttributeUsageAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, Inherited=true)>]
type AttributeUsageAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, Inherited=true)>]
[<System.Serializable>]
type AttributeUsageAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, Inherited=true)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AttributeUsageAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class AttributeUsageAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
AttributeUsageAttribute
Atributy

Poznámky

Při definování vlastní třídy atributu lze řídit způsob, jakým je použit, umístěním AttributeUsageAttribute do třídy atributů.When you are defining your own attribute class, you can control the manner in which it is used by placing an AttributeUsageAttribute on your attribute class. Označená třída atributu musí být odvozena z Attribute , buď přímo, nebo nepřímo.The indicated attribute class must derive from Attribute, either directly or indirectly.

Třídy atributů mají poziční a pojmenovaný parametr.Attribute classes have positional and named parameters. Každý veřejný konstruktor třídy atributu definuje platnou sekvenci pozičních parametrů pro danou třídu.Each public constructor for an attribute class defines a valid sequence of positional parameters for that class. Pojmenované parametry jsou definovány pole, která nejsou statická, veřejná a pro čtení a zápis, nebo vlastnosti třídy atributu.Named parameters are defined by the non-static, public, and read-write fields or properties of the attribute class.

Tři vlastnosti AttributeUsageAttribute jsou nastaveny definováním následujících parametrů:The three properties of AttributeUsageAttribute are set by defining the following parameters:

Tento poziční parametr určuje prvky programu, na které může být uvedený atribut umístěn.This positional parameter specifies the program elements that the indicated attribute can be placed on. Sada všech možných prvků, na kterých lze umístit atribut, je uvedena ve AttributeTargets výčtu.The set of all possible elements that you can place an attribute on is listed in the AttributeTargets enumeration. Můžete zkombinovat několik AttributeTargets hodnot pomocí bitové operace OR a získat požadovanou kombinaci platných prvků programu.You can combine several AttributeTargets values using a bitwise OR operation to get the desired combination of valid program elements.

Tento pojmenovaný parametr určuje, zda lze označený atribut pro daný prvek programu zadat více než jednou.This named parameter specifies whether the indicated attribute can be specified more than once for a given program element.

Tento pojmenovaný parametr určuje, zda lze označený atribut zdědit odvozenými třídami a přepsáním členů.This named parameter specifies whether the indicated attribute can be inherited by derived classes and overriding members.

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attribute a Attributes.For more information about using attributes, see Attribute and Attributes.

Konstruktory

AttributeUsageAttribute(AttributeTargets)

Inicializuje novou instanci AttributeUsageAttribute třídy se zadaným seznamem AttributeTargets , AllowMultiple hodnotou a Inherited hodnotou.Initializes a new instance of the AttributeUsageAttribute class with the specified list of AttributeTargets, the AllowMultiple value, and the Inherited value.

Vlastnosti

AllowMultiple

Získá nebo nastaví logickou hodnotu označující, zda lze pro jeden prvek programu zadat více než jednu instanci označeného atributu.Gets or sets a Boolean value indicating whether more than one instance of the indicated attribute can be specified for a single program element.

Inherited

Získává nebo nastavuje Boolean hodnotu, která určuje, jestli je zadaný atribut zděděný odvozenými třídami a přepsáním členů.Gets or sets a Boolean value that determines whether the indicated attribute is inherited by derived classes and overriding members.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)
ValidOn

Získá sadu hodnot, které identifikují prvky programu, na které lze použít uvedený atribut.Gets a set of values identifying which program elements that the indicated attribute can be applied to.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také