Boolean.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToDouble(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDouble(IFormatProvider).

 virtual double System.IConvertible.ToDouble(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDouble;
double IConvertible.ToDouble (IFormatProvider provider);
Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double Implements IConvertible.ToDouble

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

1, pokud je tato instance true; v opačném případě 0.1 if this instance is true; otherwise, 0.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance Boolean přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToDouble.The recommended alternative is to call the Convert.ToDouble method.

Platí pro