Boolean.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider) .For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
override this.System.IConvertible.ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Function ToType (type As Type, provider As IFormatProvider) As Object Implements IConvertible.ToType

Parametry

type
Type

Požadovaný typ.The desired type.

provider
IFormatProvider

IFormatProviderImplementace, která poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi o formátu vrácené hodnoty.An IFormatProvider implementation that supplies culture-specific information about the format of the returned value.

Návraty

Object

Objekt zadaného typu s hodnotou, která je ekvivalentní hodnotě tohoto Boolean objektu.An object of the specified type, with a value that is equivalent to the value of this Boolean object.

Implementuje

Výjimky

type je null.type is null.

Požadovaný převod typu není podporován.The requested type conversion is not supported.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Boolean je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Boolean instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ChangeType metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ChangeType method.

Platí pro

Viz také