Boolean.TrueString Pole

Definice

Představuje logickou hodnotu true jako řetězec.Represents the Boolean value true as a string. Toto pole je jen pro čtení.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ TrueString;
public static readonly string TrueString;
 staticval mutable TrueString : string
Public Shared ReadOnly TrueString As String 

Hodnota pole

Poznámky

Toto pole je rovno řetězci "true".This field is equal to the string "True".

Vlastnost definuje řetězcovou reprezentaci True Boolean hodnoty při formátování a analýze operací. TrueStringThe TrueString property defines the string representation of a True Boolean value in formatting and parsing operations.

Platí pro

Viz také