Buffer Buffer Buffer Buffer Class

Definice

Pracuje s poli primitivních typů.Manipulates arrays of primitive types.

public ref class Buffer abstract sealed
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public static class Buffer
type Buffer = class
Public Class Buffer
Dědičnost
BufferBufferBufferBuffer
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití několika Buffer metod třídy.The following code example illustrates the use of several Buffer class methods.

// Example of the Buffer class methods.
using namespace System;

// Display the array elements from right to left in hexadecimal.
void DisplayArray( array<short>^arr )
{
  Console::Write( " arr:" );
  for ( int loopX = arr->Length - 1; loopX >= 0; loopX-- )
   Console::Write( " {0:X4}", arr[ loopX ] );
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // This array is to be modified and displayed.
  array<short>^arr = {258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271};
  Console::WriteLine( "This example of the Buffer class "
  "methods generates the following output.\n"
  "Note: The array is displayed from right to left.\n" );
  Console::WriteLine( "Initial values of array:\n" );
  
  // Display the initial array values and ByteLength.
  DisplayArray( arr );
  Console::WriteLine( "\nBuffer::ByteLength( arr ): {0}", Buffer::ByteLength( arr ) );
  
  // Copy a region of the array; set a byte within the array.
  Console::WriteLine( "\nCall these methods: \n"
  " Buffer::BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),\n"
  " Buffer::SetByte( arr, 7, 170 ).\n" );
  Buffer::BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 );
  Buffer::SetByte( arr, 7, 170 );
  
  // Display the array and a byte within the array.
  Console::WriteLine( "Final values of array:\n" );
  DisplayArray( arr );
  Console::WriteLine( "\nBuffer::GetByte( arr, 26 ): {0}", Buffer::GetByte( arr, 26 ) );
}

/*
This example of the Buffer class methods generates the following output.
Note: The array is displayed from right to left.

Initial values of array:

 arr: 010F 010E 010D 010C 010B 010A 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102

Buffer::ByteLength( arr ): 28

Call these methods:
 Buffer::BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),
 Buffer::SetByte( arr, 7, 170 ).

Final values of array:

 arr: 010F 0101 0801 0701 0601 0501 0109 0108 0107 0106 AA05 0104 0103 0102

Buffer::GetByte( arr, 26 ): 15
*/
// Example of the Buffer class methods.
using System;

class BufferClassDemo
{
  // Display the array elements from right to left in hexadecimal.
  public static void DisplayArray( short[ ] arr )
  {
    Console.Write( " arr:" );
    for( int loopX = arr.Length - 1; loopX >= 0; loopX-- )
      Console.Write( " {0:X4}", arr[ loopX ] );
    Console.WriteLine( );
  }

  public static void Main( )
  {
    // This array is to be modified and displayed.
    short[ ] arr = { 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
             265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 };

    Console.WriteLine( "This example of the Buffer class " +
      "methods generates the following output.\n" +
      "Note: The array is displayed from right to left.\n" );
    Console.WriteLine( "Initial values of array:\n" );

    // Display the initial array values and ByteLength.
    DisplayArray( arr );
    Console.WriteLine( "\nBuffer.ByteLength( arr ): {0}", 
      Buffer.ByteLength( arr ) );

    // Copy a region of the array; set a byte within the array.
    Console.WriteLine( "\nCall these methods: \n" +
      " Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),\n" +
      " Buffer.SetByte( arr, 7, 170 ).\n" );

    Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 );
    Buffer.SetByte( arr, 7, 170 );

    // Display the array and a byte within the array.
    Console.WriteLine( "Final values of array:\n" );
    DisplayArray( arr );
    Console.WriteLine( "\nBuffer.GetByte( arr, 26 ): {0}", 
      Buffer.GetByte( arr, 26 ) );
  }
}

/*
This example of the Buffer class methods generates the following output.
Note: The array is displayed from right to left.

Initial values of array:

 arr: 010F 010E 010D 010C 010B 010A 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102

Buffer.ByteLength( arr ): 28

Call these methods:
 Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),
 Buffer.SetByte( arr, 7, 170 ).

Final values of array:

 arr: 010F 0101 0801 0701 0601 0501 0109 0108 0107 0106 AA05 0104 0103 0102

Buffer.GetByte( arr, 26 ): 15
*/
' Example of the Buffer class methods.
Imports System
Imports Microsoft.VisualBasic

Module BufferClassDemo

  ' Display the array elements from right to left in hexadecimal.
  Sub DisplayArray( arr( ) As Short )

    Console.Write( " arr:" )
    Dim loopX   As Integer
    For loopX = arr.Length - 1 To 0 Step -1
      Console.Write( " {0:X4}", arr( loopX ) )
    Next loopX
    Console.WriteLine( )
  End Sub

  Sub Main( )

    ' This array is to be modified and displayed.
    Dim arr( ) As Short = { 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, _
                265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 }
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Buffer class methods generates " & _
      "the following output." & vbCrLf & "Note: The " & _
      "array is displayed from right to left." & vbCrLf )
    Console.WriteLine( "Initial values of array:" & vbCrLf )

    ' Display the initial array values and ByteLength.
    DisplayArray( arr )
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Buffer.ByteLength( arr ): {0}", _
      Buffer.ByteLength( arr ) )

    ' Copy a region of the array; set a byte within the array.
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Call these methods: " & vbCrLf & _
      " Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 )," & vbCrLf & _
      " Buffer.SetByte( arr, 7, 170 )." & vbCrLf )

    Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 )
    Buffer.SetByte( arr, 7, 170 )

    ' Display the array and a byte within the array.
    Console.WriteLine( "Final values of array:" & vbCrLf )
    DisplayArray( arr )
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Buffer.GetByte( arr, 26 ): {0}", _
      Buffer.GetByte( arr, 26 ) )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Buffer class methods generates the following output.
' Note: The array is displayed from right to left.
' 
' Initial values of array:
' 
'  arr: 010F 010E 010D 010C 010B 010A 0109 0108 0107 0106 0105 0104 0103 0102
' 
' Buffer.ByteLength( arr ): 28
' 
' Call these methods:
'  Buffer.BlockCopy( arr, 5, arr, 16, 9 ),
'  Buffer.SetByte( arr, 7, 170 ).
' 
' Final values of array:
' 
'  arr: 010F 0101 0801 0701 0601 0501 0109 0108 0107 0106 AA05 0104 0103 0102
' 
' Buffer.GetByte( arr, 26 ): 15

Poznámky

Bufferovlivňuje pouze pole primitivních typů; Tato třída se nevztahuje na objekty.Buffer only affects arrays of primitive types; this class does not apply to objects. Každý primitivní typ je považován za řadu bajtů bez ohledu na chování nebo omezení související s primitivním typem.Each primitive type is treated as a series of bytes without regard to any behavior or limitation associated with the primitive type.

Bufferposkytuje metody pro kopírování bajtů z jednoho pole primitivních typů do jiného pole primitivních typů, získání bajtu z pole, nastavení bajtu v poli a získání délky pole.Buffer provides methods to copy bytes from one array of primitive types to another array of primitive types, get a byte from an array, set a byte in an array, and obtain the length of an array. Tato třída poskytuje lepší výkon pro práci s primitivními typy než podobné metody ve System.Array třídě.This class provides better performance for manipulating primitive types than similar methods in the System.Array class.

BufferBooleanplatí pro následující primitivní typy:, UInt16 Int32 ,UInt32,,,,, ,Int64, ,UInt64 Int16 Byte Char SByte IntPtr , UIntPtr, Singlea .DoubleBuffer is applicable to the following primitive types: Boolean, Char, SByte, Byte, Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64, IntPtr, UIntPtr, Single, and Double.

Metody

BlockCopy(Array, Int32, Array, Int32, Int32) BlockCopy(Array, Int32, Array, Int32, Int32) BlockCopy(Array, Int32, Array, Int32, Int32) BlockCopy(Array, Int32, Array, Int32, Int32)

Zkopíruje zadaný počet bajtů ze zdrojového pole od určitého posunu k cílovému poli počínaje určitým posunem.Copies a specified number of bytes from a source array starting at a particular offset to a destination array starting at a particular offset.

ByteLength(Array) ByteLength(Array) ByteLength(Array) ByteLength(Array)

Vrátí počet bajtů v zadaném poli.Returns the number of bytes in the specified array.

GetByte(Array, Int32) GetByte(Array, Int32) GetByte(Array, Int32) GetByte(Array, Int32)

Načte bajt v zadaném umístění v zadaném poli.Retrieves the byte at the specified location in the specified array.

MemoryCopy(Void*, Void*, Int64, Int64) MemoryCopy(Void*, Void*, Int64, Int64) MemoryCopy(Void*, Void*, Int64, Int64) MemoryCopy(Void*, Void*, Int64, Int64)

Zkopíruje počet bajtů zadaných jako hodnota Long Integer z jedné adresy v paměti do druhé.Copies a number of bytes specified as a long integer value from one address in memory to another.

Toto rozhraní API není kompatibilní se specifikací CLS.This API is not CLS-compliant.

MemoryCopy(Void*, Void*, UInt64, UInt64) MemoryCopy(Void*, Void*, UInt64, UInt64) MemoryCopy(Void*, Void*, UInt64, UInt64) MemoryCopy(Void*, Void*, UInt64, UInt64)

Zkopíruje počet bajtů, které jsou zadány jako dlouhé celé číslo bez znaménka z jedné adresy v paměti do druhé.Copies a number of bytes specified as an unsigned long integer value from one address in memory to another.

Toto rozhraní API není kompatibilní se specifikací CLS.This API is not CLS-compliant.

SetByte(Array, Int32, Byte) SetByte(Array, Int32, Byte) SetByte(Array, Int32, Byte) SetByte(Array, Int32, Byte)

Přiřadí zadanou hodnotu bajtu v určitém umístění v zadaném poli.Assigns a specified value to a byte at a particular location in a specified array.

Platí pro