Byte.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Byte.IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Method

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToType(Type, IFormatProvider).For a description of this member, see ToType(Type, IFormatProvider).

 virtual System::Object ^ System.IConvertible.ToType(Type ^ type, IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToType;
object IConvertible.ToType (Type type, IFormatProvider provider);

Parametry

type
Type Type

Typ, na který se má převést Byte tato hodnotaThe type to which to convert this Byte value.

provider
IFormatProvider IFormatProvider

IFormatProvider Implementace, která poskytuje informace o formátu vrácené hodnoty.An IFormatProvider implementation that supplies information about the format of the returned value.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na type.The value of the current instance, converted to type.

Implementuje

Výjimky

typeje null.type is null.

Požadovaný převod typu není podporován.The requested type conversion is not supported.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, Byte že je instance přetypování IConvertible na rozhraní.It can be used only when the Byte instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat static metodu (Shared v Visual Basic) Convert.ChangeType místo toho.The recommended alternative is to call the static (Shared in Visual Basic) Convert.ChangeType method instead.

Platí pro