Byte.ToString Metoda

Definice

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation.

Přetížení

ToString(IFormatProvider)

Převede číselnou hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci pomocí zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of the current Byte object to its equivalent string representation using the specified culture-specific formatting information.

ToString(String, IFormatProvider)

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific formatting information.

ToString(String)

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation using the specified format.

ToString()

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation.

ToString(IFormatProvider)

Převede číselnou hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci pomocí zadaných informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the numeric value of the current Byte object to its equivalent string representation using the specified culture-specific formatting information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

Řetězcová reprezentace hodnoty tohoto objektu ve formátu určeném provider parametrem.The string representation of the value of this object in the format specified by the provider parameter.

Implementuje

Příklady

Následující příklad provede iteraci pole bajtových hodnot a zobrazí každý z nich do konzoly voláním ToString(IFormatProvider) metody s různými poskytovateli formátu.The following example iterates an array of byte values and displays each of them to the console by calling the ToString(IFormatProvider) method with different format providers.

array<Byte>^ bytes = gcnew array<Byte> {0, 1, 14, 168, 255};
array<CultureInfo^>^ providers = {gcnew CultureInfo("en-us"), 
                 gcnew CultureInfo("fr-fr"), 
                 gcnew CultureInfo("de-de"), 
                 gcnew CultureInfo("es-es")};
for each (Byte byteValue in bytes)
{
  for each (CultureInfo^ provider in providers)
   Console::Write("{0,3} ({1})   ", 
          byteValue.ToString(provider), provider->Name);

  Console::WriteLine();                    
}
// The example displays the following output to the console:
//   0 (en-US)    0 (fr-FR)    0 (de-DE)    0 (es-ES)
//   1 (en-US)    1 (fr-FR)    1 (de-DE)    1 (es-ES)
//   14 (en-US)    14 (fr-FR)    14 (de-DE)    14 (es-ES)
//  168 (en-US)   168 (fr-FR)   168 (de-DE)   168 (es-ES)
//  255 (en-US)   255 (fr-FR)   255 (de-DE)   255 (es-ES)
byte[] bytes = {0, 1, 14, 168, 255};
CultureInfo[] providers = {new CultureInfo("en-us"),
              new CultureInfo("fr-fr"),
              new CultureInfo("de-de"),
              new CultureInfo("es-es")};
foreach (byte byteValue in bytes)
{
  foreach (CultureInfo provider in providers)
   Console.Write("{0,3} ({1})   ",
          byteValue.ToString(provider), provider.Name);

  Console.WriteLine();
}
// The example displays the following output to the console:
//   0 (en-US)    0 (fr-FR)    0 (de-DE)    0 (es-ES)
//   1 (en-US)    1 (fr-FR)    1 (de-DE)    1 (es-ES)
//   14 (en-US)    14 (fr-FR)    14 (de-DE)    14 (es-ES)
//  168 (en-US)   168 (fr-FR)   168 (de-DE)   168 (es-ES)
//  255 (en-US)   255 (fr-FR)   255 (de-DE)   255 (es-ES)
Dim bytes() As Byte = {0, 1, 14, 168, 255}
Dim providers() As CultureInfo = {New CultureInfo("en-us"), _
                 New CultureInfo("fr-fr"), _
                 New CultureInfo("de-de"), _
                 New CultureInfo("es-es")}
For Each byteValue As Byte In bytes
  For Each provider As CultureInfo In providers
   Console.Write("{0,3} ({1})   ", byteValue.ToString(provider), provider.Name)
  Next
  Console.WriteLine()                    
Next
' The example displays the following output to the console:
'   0 (en-US)    0 (fr-FR)    0 (de-DE)    0 (es-ES)
'   1 (en-US)    1 (fr-FR)    1 (de-DE)    1 (es-ES)
'   14 (en-US)    14 (fr-FR)    14 (de-DE)    14 (es-ES)
'  168 (en-US)   168 (fr-FR)   168 (de-DE)   168 (es-ES)
'  255 (en-US)   255 (fr-FR)   255 (de-DE)   255 (es-ES)

Poznámky

Vrácená hodnota je formátována pomocí specifikátoru obecného číselného formátu ("G").The return value is formatted with the general numeric format specifier ("G").

providerParametr je objekt, který implementuje IFormatProvider rozhraní.The provider parameter is an object that implements the IFormatProvider interface. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu řetězce, který je vrácený touto metodou.Its GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of the string that is returned by this method. Objekt, který implementuje, IFormatProvider může být kterýkoli z následujících:The object that implements IFormatProvider can be any of the following:

 • CultureInfoObjekt, který představuje jazykovou verzi, jejíž pravidla formátování se mají použít.A CultureInfo object that represents the culture whose formatting rules are to be used.

 • NumberFormatInfoObjekt, který obsahuje konkrétní informace o formátování čísel pro tuto hodnotu.A NumberFormatInfo object that contains specific numeric formatting information for this value.

 • Vlastní objekt, který implementuje IFormatProvider .A custom object that implements IFormatProvider.

Pokud provider je null nebo NumberFormatInfo objekt nelze získat z provider , návratová hodnota je formátována pomocí NumberFormatInfo objektu pro aktuální jazykovou verzi vlákna.If provider is null or a NumberFormatInfo object cannot be obtained from provider, the return value is formatted using the NumberFormatInfo object for the thread current culture. Informace o aktuální jazykové verzi vlákna naleznete v tématu Thread.CurrentCulture .For information about the thread current culture, see Thread.CurrentCulture.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Viz také

Platí pro

ToString(String, IFormatProvider)

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a informací o formátování specifických pro jazykovou verzi.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation using the specified format and culture-specific formatting information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
public string? ToString (string format, IFormatProvider provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String

Standardní nebo vlastní řetězec číselného formátu.A standard or custom numeric format string.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

Řetězcové vyjádření aktuálního Byte objektu formátovaného podle format provider parametrů a.The string representation of the current Byte object, formatted as specified by the format and provider parameters.

Implementuje

Výjimky

format obsahuje nepodporovaný specifikátor.format includes an unsupported specifier. Podporované specifikátory formátu jsou uvedeny v části poznámky.Supported format specifiers are listed in the Remarks section.

Příklady

Následující příklad používá standardní formátovací řetězec "N" a čtyři různé CultureInfo objekty pro zobrazení řetězcové reprezentace hodnoty bajtové hodnoty do konzoly.The following example uses the standard "N" format string and four different CultureInfo objects to display the string representation of a byte value to the console.

Byte byteValue = 250;
array<CultureInfo^>^ providers = gcnew array<CultureInfo^> { gcnew CultureInfo("en-us"), 
                               gcnew CultureInfo("fr-fr"), 
                               gcnew CultureInfo("es-es"), 
                               gcnew CultureInfo("de-de")}; 

for each (CultureInfo^ provider in providers) 
  Console::WriteLine("{0} ({1})", 
           byteValue.ToString("N2", provider), provider->Name);
// The example displays the following output to the console:
//    250.00 (en-US)
//    250,00 (fr-FR)
//    250,00 (es-ES)
//    250,00 (de-DE)
byte byteValue = 250;
CultureInfo[] providers = {new CultureInfo("en-us"),
              new CultureInfo("fr-fr"),
              new CultureInfo("es-es"),
              new CultureInfo("de-de")};

foreach (CultureInfo provider in providers)
  Console.WriteLine("{0} ({1})",
           byteValue.ToString("N2", provider), provider.Name);
// The example displays the following output to the console:
//    250.00 (en-US)
//    250,00 (fr-FR)
//    250,00 (es-ES)
//    250,00 (de-DE)
Dim byteValue As Byte = 250
Dim providers() As CultureInfo = {New CultureInfo("en-us"), _
                 New CultureInfo("fr-fr"), _
                 New CultureInfo("es-es"), _
                 New CultureInfo("de-de")} 
For Each provider As CultureInfo In providers 
  Console.WriteLine("{0} ({1})", _
           byteValue.ToString("N2", provider), provider.Name)
Next  
' The example displays the following output to the console:
'    250.00 (en-US)
'    250,00 (fr-FR)
'    250,00 (es-ES)
'    250,00 (de-DE)

Poznámky

ToString(String, IFormatProvider)Metoda formátuje Byte hodnotu v zadaném formátu zadané jazykové verze.The ToString(String, IFormatProvider) method formats a Byte value in a specified format of a specified culture. Chcete-li naformátovat číslo pomocí výchozího formátu ("G") aktuální jazykové verze, zavolejte ToString() metodu.To format a number by using the default ("G") format of the current culture, call the ToString() method. Chcete-li formátovat číslo pomocí zadaného formátu aktuální jazykové verze, zavolejte ToString(String) metodu.To format a number by using a specified format of the current culture, call the ToString(String) method.

formatParametr může být buď standardní, nebo vlastní řetězec číselného formátu.The format parameter can be either a standard or a custom numeric format string. Jsou podporovány všechny standardní řetězce formátování čísel kromě "R" (nebo "r"), stejně jako všechny vlastní znaky číselného formátu.All standard numeric format strings other than "R" (or "r") are supported, as are all custom numeric format characters. Pokud format je null nebo prázdný řetězec (""), návratová hodnota této metody je formátována pomocí obecného specifikátoru číselného formátu ("G").If format is null or an empty string (""), the return value of this method is formatted with the general numeric format specifier ("G").

providerParametr je objekt, který implementuje IFormatProvider rozhraní.The provider parameter is an object that implements the IFormatProvider interface. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu řetězce, který je vrácený touto metodou.Its GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of the string that is returned by this method. Objekt, který implementuje, IFormatProvider může být kterýkoli z následujících:The object that implements IFormatProvider can be any of the following:

 • CultureInfoObjekt, který představuje jazykovou verzi, jejíž pravidla formátování se mají použít.A CultureInfo object that represents the culture whose formatting rules are to be used.

 • NumberFormatInfoObjekt, který obsahuje konkrétní informace o formátování čísel pro tuto hodnotu.A NumberFormatInfo object that contains specific numeric formatting information for this value.

 • Vlastní objekt, který implementuje IFormatProvider .A custom object that implements IFormatProvider.

Pokud provider je null nebo NumberFormatInfo objekt nelze získat z provider , návratová hodnota je formátována pomocí NumberFormatInfo objektu pro aktuální jazykovou verzi vlákna.If provider is null or a NumberFormatInfo object cannot be obtained from provider, the return value is formatted using the NumberFormatInfo object for the thread current culture. Informace o aktuální jazykové verzi vlákna naleznete v tématu Thread.CurrentCulture .For information about the thread current culture, see Thread.CurrentCulture.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Viz také

Platí pro

ToString(String)

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation using the specified format.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String

Řetězec číselného formátu.A numeric format string.

Návraty

String

Řetězcové vyjádření aktuálního Byte objektu formátovaného podle format parametru.The string representation of the current Byte object, formatted as specified by the format parameter.

Výjimky

format obsahuje nepodporovaný specifikátor.format includes an unsupported specifier. Podporované specifikátory formátu jsou uvedeny v části poznámky.Supported format specifiers are listed in the Remarks section.

Příklady

Následující příklad inicializuje Byte hodnotu a zobrazí ji v konzole s použitím každého podporovaného standardního formátovacího řetězce a vlastního řetězce formátu.The following example initializes a Byte value and displays it to the console using each of the supported standard format strings and a custom format string. Příklad se spustí s en-US jako aktuální jazyková verze.The example is run with en-US as the current culture.

array<String^>^ formats = gcnew array<String^> {"C3", "D4", "e1", "E2", "F1", "G", "N1", 
                        "P0", "X4", "0000.0000"};
Byte number = 240;
for each (String^ format in formats)
  Console::WriteLine("'{0}' format specifier: {1}", 
           format, number.ToString(format));

// The example displays the following output to the console if the
// current culture is en-us:
//    'C3' format specifier: $240.000
//    'D4' format specifier: 0240
//    'e1' format specifier: 2.4e+002
//    'E2' format specifier: 2.40E+002
//    'F1' format specifier: 240.0
//    'G' format specifier: 240
//    'N1' format specifier: 240.0
//    'P0' format specifier: 24,000 %
//    'X4' format specifier: 00F0
//    '0000.0000' format specifier: 0240.0000      
string[] formats = {"C3", "D4", "e1", "E2", "F1", "G", "N1",
          "P0", "X4", "0000.0000"};
byte number = 240;
foreach (string format in formats)
  Console.WriteLine("'{0}' format specifier: {1}",
           format, number.ToString(format));

// The example displays the following output to the console if the
// current culture is en-us:
//    'C3' format specifier: $240.000
//    'D4' format specifier: 0240
//    'e1' format specifier: 2.4e+002
//    'E2' format specifier: 2.40E+002
//    'F1' format specifier: 240.0
//    'G' format specifier: 240
//    'N1' format specifier: 240.0
//    'P0' format specifier: 24,000 %
//    'X4' format specifier: 00F0
//    '0000.0000' format specifier: 0240.0000
Dim formats() As String = {"C3", "D4", "e1", "E2", "F1", "G", _
              "N1", "P0", "X4", "0000.0000"}
Dim number As Byte = 240
For Each format As String In formats
  Console.WriteLine("'{0}' format specifier: {1}", _
           format, number.ToString(format))
Next 
' The example displays the following output to the console if the
' current culture is en-us:
'    'C3' format specifier: $240.000
'    'D4' format specifier: 0240
'    'e1' format specifier: 2.4e+002
'    'E2' format specifier: 2.40E+002
'    'F1' format specifier: 240.0    
'    'G' format specifier: 240
'    'N1' format specifier: 240.0
'    'P0' format specifier: 24,000 %
'    'X4' format specifier: 00F0
'    '0000.0000' format specifier: 0240.0000      

Poznámky

formatParametr může být buď standardní, nebo vlastní řetězec číselného formátu.The format parameter can be either a standard or a custom numeric format string. Jsou podporovány všechny standardní řetězce formátování čísel kromě "R" (nebo "r"), stejně jako všechny vlastní znaky číselného formátu.All standard numeric format strings other than "R" (or "r") are supported, as are all custom numeric format characters. Pokud format je null nebo prázdný řetězec (""), návratová hodnota je formátována pomocí specifikátoru obecného číselného formátu ("G").If format is null or an empty string (""), the return value is formatted with the general numeric format specifier ("G").

Návratová hodnota této funkce je formátována pomocí NumberFormatInfo objektu pro aktuální jazykovou verzi vlákna.The return value of this function is formatted using the NumberFormatInfo object for the thread current culture. Informace o aktuální jazykové verzi vlákna naleznete v tématu Thread.CurrentCulture .For information about the thread current culture, see Thread.CurrentCulture. Chcete-li poskytnout informace o formátování pro jiné kultury než aktuální jazykovou verzi, zavolejte Byte.ToString(String, IFormatProvider) metodu.To provide formatting information for cultures other than the current culture, call the Byte.ToString(String, IFormatProvider) method.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Viz také

Platí pro

ToString()

Převede hodnotu aktuálního Byte objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci.Converts the value of the current Byte object to its equivalent string representation.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Řetězcová reprezentace hodnoty tohoto objektu, která se skládá z sekvence číslic od 0 do 9 bez počátečních nul.The string representation of the value of this object, which consists of a sequence of digits that range from 0 to 9 with no leading zeroes.

Příklady

Následující příklad zobrazí pole bajtů hodnoty.The following example displays an array of byte values. Všimněte si, že ToString() metoda není explicitně volána v příkladu.Note that the ToString() method is not called explicitly in the example. Místo toho je volána implicitně z důvodu použití funkce složeného formátování .Instead, it is called implicitly, because of the use of the composite formatting feature.

array<Byte>^ bytes = gcnew array<Byte> {0, 1, 14, 168, 255};
for each (Byte byteValue in bytes)
  Console::WriteLine(byteValue);
// The example displays the following output to the console if the current
// culture is en-US:
//    0
//    1
//    14
//    168
//    255
byte[] bytes = {0, 1, 14, 168, 255};
foreach (byte byteValue in bytes)
  Console.WriteLine(byteValue);
// The example displays the following output to the console if the current
// culture is en-US:
//    0
//    1
//    14
//    168
//    255
Dim bytes() As Byte = {0, 1, 14, 168, 255}
For Each byteValue As Byte In Bytes
  Console.WriteLine(byteValue)
Next  
' The example displays the following output to the console if the current
' culture is en-US:
'    0
'    1
'    14
'    168
'    255

Poznámky

Vrácená hodnota je formátována pomocí specifikátoru obecného číselného formátu ("G") a NumberFormatInfo objektu pro aktuální jazykovou verzi vlákna.The return value is formatted with the general numeric format specifier ("G") and the NumberFormatInfo object for the thread current culture. Chcete-li definovat formátování Byte řetězcové reprezentace hodnoty, zavolejte ToString metodu.To define the formatting of the Byte value's string representation, call the ToString method. Chcete-li definovat specifikátory formátu a jazykovou verzi použitou k vytvoření řetězcové reprezentace Byte hodnoty, zavolejte ToString metodu.To define both the format specifiers and culture used to create the string representation of a Byte value, call the ToString method.

Rozhraní .NET poskytuje rozsáhlou podporu formátování, která je podrobněji popsána v následujících tématech o formátování:.NET provides extensive formatting support, which is described in greater detail in the following formatting topics:

Informace o aktuální jazykové verzi vlákna naleznete v tématu Thread.CurrentCulture .For information about the thread current culture, see Thread.CurrentCulture.

Platí pro