Char.Equals Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu nebo Char hodnotě.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object or Char value.

Přetížení

Equals(Char)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému Char objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to the specified Char object.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

Equals(Char)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému Char objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to the specified Char object.

public:
 virtual bool Equals(char obj);
public bool Equals (char obj);
override this.Equals : char -> bool
Public Function Equals (obj As Char) As Boolean

Parametry

obj
Char

Objekt k porovnání s touto instancí.An object to compare to this instance.

Návraty

Boolean

true Pokud se obj parametr rovná hodnotě této instance; v opačném případě false .true if the obj parameter equals the value of this instance; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda implementuje System.IEquatable<T> rozhraní a provádí mírně lepší, než Char.Equals(Object) protože není nutné unbox obj parametr.This method implements the System.IEquatable<T> interface, and performs slightly better than Char.Equals(Object) because it does not need to unbox the obj parameter.

Viz také

Platí pro

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Objekt, který se má porovnat s touto instancí nebo null .An object to compare with this instance or null.

Návraty

Boolean

true Pokud obj je instance Char a rovna hodnotě této instance; v opačném případě false .true if obj is an instance of Char and equals the value of this instance; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje Equals .The following code example demonstrates Equals.

using namespace System;
int main()
{
  char chA = 'A';
  char chB = 'B';
  Console::WriteLine( chA.Equals( 'A' ) ); // Output: "True"
  Console::WriteLine( 'b'.Equals( chB ) ); // Output: "False"
}
using System;

public class EqualsSample {
  public static void Main() {
    char chA = 'A';
    char chB = 'B';

    Console.WriteLine(chA.Equals('A'));		// Output: "True"
    Console.WriteLine('b'.Equals(chB));		// Output: "False"
  }
}
Module EqualsSample

  Sub Main()

    Dim chA As Char
    chA = "A"c
    Dim chB As Char
    chB = "B"c

    Console.WriteLine(chA.Equals("A"c))   ' Output: "True"
    Console.WriteLine("b"c.Equals(chB))   ' Output: "False"

  End Sub

End Module

Poznámky

Porovnání provedené touto metodou je založeno na kódovaných hodnotách této instance obj , a ne nutně jejich lexicographical charakteristiky.The comparison performed by this method is based on the encoded values of this instance and obj, not necessarily their lexicographical characteristics.

Viz také

Platí pro