Char.Parse(String) Metoda

Definice

Převede hodnotu zadaného řetězce na jeho ekvivalentní znak Unicode.Converts the value of the specified string to its equivalent Unicode character.

public:
 static char Parse(System::String ^ s);
public static char Parse (string s);
static member Parse : string -> char
Public Shared Function Parse (s As String) As Char

Parametry

s
String

Řetězec, který obsahuje jeden znak nebo null.A string that contains a single character, or null.

Návraty

Znak Unicode, který odpovídá jedinému znaku v s.A Unicode character equivalent to the sole character in s.

Výjimky

s je null.s is null.

Délka s není 1.The length of s is not 1.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje Parse.The following code example demonstrates Parse.

using namespace System;
int main()
{
  Console::WriteLine( Char::Parse( "A" ) ); // Output: 'A'
}

using System;

public class ParseSample {
  public static void Main() {
    Console.WriteLine(Char.Parse("A")); // Output: 'A'
  }
}
Module ParseSample

  Sub Main()

    Console.WriteLine(Char.Parse("A")) ' Output: 'A'

  End Sub

End Module

Platí pro

Viz také