Char.IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToByte(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToByte(IFormatProvider).

 virtual System::Byte System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToByte;
byte IConvertible.ToByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToByte : IFormatProvider -> byte
override this.System.IConvertible.ToByte : IFormatProvider -> byte
Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte Implements IConvertible.ToByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Byte

Převedená hodnota aktuálního Char objektu.The converted value of the current Char object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Char je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToByte(Char) metodu místo toho.The recommended alternative is to call the Convert.ToByte(Char) method instead.

Platí pro