Char.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definice

Poznámka: Tento převod není podporován.Note This conversion is not supported. Pokus o provedení této vyvolá InvalidCastException.Attempting to do so throws an InvalidCastException.

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
override this.System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Implementuje

Výjimky

Tento převod není podporován.This conversion is not supported.

Platí pro