Char.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
override this.System.IConvertible.ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního objektu Char.The converted value of the current Char object.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Char přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je místo toho zavolat metodu Convert.ToInt16(Char).The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16(Char) method instead.

Platí pro