Char.ToLowerInvariant(Char) Metoda

Definice

Převede hodnotu znaku Unicode na jeho malý ekvivalent pomocí pravidel malých a velkých písmen v neutrální jazykové verzi.Converts the value of a Unicode character to its lowercase equivalent using the casing rules of the invariant culture.

public:
 static char ToLowerInvariant(char c);
public static char ToLowerInvariant (char c);
static member ToLowerInvariant : char -> char
Public Shared Function ToLowerInvariant (c As Char) As Char

Parametry

c
Char

Znak Unicode pro převod.The Unicode character to convert.

Návraty

Char

Malý ekvivalent c parametru, nebo nezměněná hodnota c , pokud c je již malými písmeny nebo není abecední.The lowercase equivalent of the c parameter, or the unchanged value of c, if c is already lowercase or not alphabetic.

Poznámky

Pokud vaše aplikace není ovlivněna aktuální jazykovou verzí a závisí na tom, zda je znak měněn předvídatelným způsobem, použijte ToLowerInvariant metodu.If your application is unaffected by the current culture and depends on the case of a character changing in a predictable way, then use the ToLowerInvariant method. ToLowerInvariantMetoda je ekvivalentem k ToLower(Char, CultureInfo.InvariantCulture) .The ToLowerInvariant method is equivalent to ToLower(Char, CultureInfo.InvariantCulture).

Slouží String.ToLowerInvariant k převodu řetězce na malá písmena.Use String.ToLowerInvariant to convert a string to lowercase.

Platí pro

Viz také